REGULAMENT

Regulament privind depunerea şi selecţia proiectelor
– valabil pentru sesiunea de finanţare din anul 2012 –

 1. Despre Programul Cantemir

Iniţiat în 2006, Programul CANTEMIR este programul de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru proiecte culturale independente desfăşurate în străinătate.

 2. Obiectivele  Programului

Prin finanţarea oferită proiectelor, Institutul Cultural Român vizează creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române pe pieţele culturale internaţionale prin promovarea creaţiilor româneşti de valoare, încurajând totodată cooperarea dintre artiştii români şi străini, dialogul intercultural, precum şi  parteneriatul instituţional dintre organizaţii culturale româneşti şi organizaţii culturale de prestigiu din străinătate.

 3. Bugetul alocat Programului în 2012

Bugetul alocat finanţării proiectelor în 2012 este de 1.352.930,24 lei.

 4. Depunerea  dosarului de aplicaţie

Dosarul se poate depune personal sau se poate transmite prin poştă/curier la Registratura ICR, într-un plic închis, în atenţia Programului Cantemir. Adresa Registraturii ICR este Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, Bucureşti.

Aplicaţiile transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare.

 5. Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor la Registratura ICR este 7 mai, ora 16:00.

 6. Aplicanţi  eligibili

Pot să aplice persoanele fizice autorizate sau persoanele  juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care:
  • nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  • şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă;
  • nu sunt angajaţi ai Institutului Cultural Român sau personal angajat sau numit ce funcţionează în cadrul institutelor culturale româneşti din străinătate, sau rude până la gradul 1 ale acestora, atât în calitate de persoană fizică sau persoană fizică autorizată, cât şi ca reprezentant legal al unei persoane juridice, din România sau din străinătate.

 7. Proiecte  eligibile

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească aceste condiţii cumulative:

1. să se înscrie într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: literatură, arte vizuale, arhitectură şi design, teatru, muzică, dans, film, patrimoniu cultural;

2. să se desfăşoare pe o perioadă de  maximum 14 luni, între 6 august 2012 – 15 septembrie 2013;

3. să se desfăşoare în parteneriat cu (cel puţin) o organizaţie culturală de prestigiu din ţara de desfăşurare a proiectului.
Institutul Cultural Român (inclusiv prin filialele sale din străinătate) nu poate fi partener în proiect şi nu poate contribui financiar la realizarea acestuia, altfel decât prin finanţarea prin Programul Cantemir. Proiectele realizate în parteneriat cu ICR nu sunt eligibile, acestea facând obiectul altor programe şi priorităţi ale ICR;
Pentru a fi considerat partener, un operator cultural trebuie să aibă sediul social legal în ţara de desfăşurare a proiectului, să participe la conceperea şi la realizarea activităţilor propuse şi să semneze declaraţia de parteneriat. Simpla furnizare a unor produse sau servicii în legătură cu proiectul nu se consideră a fi conformă cu definiţia parteneriatului.

4. se adresează publicului din străinătate. Proiectele adresate exclusiv românilor din ţară sau din străinătate nu sunt eligibile, acestea facând obiectul altor proiecte şi programe ale ICR;

5. valoarea finanţării solicitate de la ICR nu depăşeşte 80% din valoarea proiectului şi nici 132.000 lei;

6. solicitantul se obligă să cofinanţeze cheltuielile eligibile ale proiectului, din surse proprii şi/sau atrase, în numerar şi/sau prin aport în natură, în procent de minimum 20% din valoarea proiectului;

7. dosarul de aplicaţie este complet şi corect completat, în conformitate cu cerinţele menţionate în documentele format standard şi în acest Regulament.

 8. Dosarul de aplicaţie

Dosarul de aplicaţie trebuie să conţină:

1.  cererea de finanţare (descarcă document), în original;

2.  bugetul (descarcă document), în original (a se vedea Foaia 2 a formularului de buget si contractul de finanţare);

3.  declaraţia de parteneriat (descarcă document), în original;

4.  CV-urile artiştilor implicaţi în proiect;

5.  accept de principiu din partea artiştilor implicaţi în proiect (descarcă document), în original;

6.  portofoliu de lucrări considerate relevante pentru activitatea artiştilor propuşi a lua parte la proiect (de ex. înregistrări audio/video, materiale scrise etc.);

7.  extrase/mostre din creaţia românească ce va fi promovată prin intermediul proiectului, considerate relevante de către solicitant (de ex. înregistrări audio/video, materiale scrise etc.);

8.  CV-urile persoanelor propuse în echipa de proiect;

9.  accept de principiu din partea persoanelor propuse în echipa de proiect (descarcă document), în original;

10. declaraţia solicitantului (descarcă document), în original;

11. actul de înfiinţare/autorizare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare), precum şi certificatul de înregistrare fiscală, ambele în copie;

12. certificatul de atestare fiscală, în original, emis la cerere de către Ministerul Finanţelor Publice, A.N.A.F., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului/Municipiului/sectorului, din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local. La data depunerii dosarului de aplicaţie, certificatul trebuie să fie în perioada de valabilitate.
Prin excepţie, beneficiarul poate opta pentru depunerea acestui certificat înaintea semnării contractului de finanţare, în cazul în care proiectul depus va fi aprobat spre finanţare. La data semnării contractului, certificatul trebuie să fie în perioada de valabilitate.

13. graficul de finanţare (descarcă document).

Documentele trebuie completate integral, pe formularele standard (unde este cazul), prin tehnoredactare computerizată, în limba română, şi trebuie să fie semnate şi ştampilate (unde este cazul).

Documentele de la punctele 4, 5, 8 şi 9 trebuie prezentate în limba engleză, în cazul artiştilor/membrilor echipei de proiect din străinătate.

 9. Cheltuieli eligibile

Pot fi incluse în formularul de buget următoarele tipuri de cheltuieli, dacă acestea reprezintă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului, vor fi efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, şi sunt legate în mod direct de realizarea acestuia:

A. Cheltuieli legate de realizarea activităţilor proiectului


1.  Onorarii acordate titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe;

2.  Remuneraţii acordate prestatorilor de servicii (persoane fizice)

3.  Cazarea participanţilor/invitaţilor, precum şi cazarea echipei de proiect
Este eligibilă cazarea pe perioada deplasării din localitatea de reşedinţă, în interesul pro-iectului, Prin cazare se înţelege numai costul camerei/persoană/noapte, fiind exclus costul altor servicii oferite de furnizorul serviciilor de cazare.

4.  Transportul internaţional, intern (între localităţi, în aceeaşi ţară) sau local (în localitate) al participanţilor/invitaţilor şi al echipei de proiect
Transportul cu autoturismul propriu se face  în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, iar cel cu autocarul propriu în baza consumului specificat în fişa tehnică a maşinii sau în alt document emis de un for autorizat.
Se acceptă transportul cu autoturismul sau autocarul propriu numai dacă beneficiarul dovedeşte că totalul cheltuielilor presupuse de transportul cu maşina este mai mic decât totalul cheltuielilor presupuse de transportul cu avionul sau trenul.
Nu este eligiblă cheltuiala cu taxi-ul.
Transportul cu avionul se acceptă doar la clasa economic.

5.  Cheltuieli aferente transportului de persoane: viză, asigurare de călătorie, taxe de drum şi taxe de parcare (cu excepţia taxelor de parcare auto la hotel, care sunt neeligibile);

6.  Achiziţii de servicii
Pot fi incluse aici următoarele tipuri de servicii: servicii legate de promovare, publicitate, diseminare, realizare şi distribuţie materiale de promovare; servicii de tehnoredactare, editare; servicii de traducere şi interpretariat; servicii de transport persoane sau echipamente şi materiale; servicii de închiriere echipamente, mijloace de transport sau spaţii destinate organizării evenimentelor (inclusiv spaţii destinate cazării)

7.  Diurnă
Diurna poate fi acordată numai persoanelor cu statut de angajat al beneficiarului (pentru cheltuieli realizate din finanţare) sau persoanelor cu statut de angajat al partenerului (pentru cheltuieli realizate din cofinanţare), în baza unui contract individual de muncă.
Diurna nu se poate acorda cumulativ cu cheltuielile de masă.

8.  Expedieri poştale legate de promovarea proiectului.


B. Cheltuieli administrative
Cheltuielile administrative nu pot să depăşească 20% din valoarea finanţării.

1.  Cheltuieli cu plata membrilor echipei de proiect (persoane fizice)  - contracte de prestări servicii sau contracte individuale de muncă
Funcţiile eligibile în cadrul echipei de proiect sunt: coordonator de proiect, asistent proiect, asistent finaciar.

2.  Masa participanţilor/invitaţilor şi a echipei de proiect  
Masa trebuie să fie la nivelul diurnei, conform baremelor legale aplicabile.

3.  Expedieri poştale legate de administrarea proiectului

4.  Traducerea documentelor justificative anexate rapoartelor
Este necesară traducerea în limba română a documentelor financiare întocmite în alte limbi decât cele de circulaţie internaţională.
Este necesară traducerea în limba română a tuturor documentelor anexate raportului narativ.
Traducerea trebuie realizată de un traducător autorizat.

5.  Achiziţii consumabile de birou.

Nu sunt eligibile:

1.  plăţile realizate de beneficiar către organizaţiile partenere pentru diferite servicii prestate de acestea în cadrul proiectului. Prin excepţie, este eligibilă cheltuiala cu remuneraţia angajaţilor organizaţiei partener, dar numai pentru activităţi legate de implementarea proiectului, ca membru al echipei de proiect, şi numai pentru activităţi care nu sunt cuprinse în fişa de post a angajatului respectiv;

2.  achiziţiile de bunuri care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului;

3.  pierderile datorate diferenţelor de curs valutar;

4.  taxe, comisioane bancare, TVA (cu excepţia cazului în care beneficiarul face dovada că nu îl poate recupera, conform prevederilor legale aplicabile);

5.  cheltuielile cu tipărirea de cărţi;

6.  acoperirea unor debite ale beneficiarului sau taxele şi comisioanele aferente debitelor;

7.  cheltuieli aferente unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

8.  dobânzi datorate de beneficiar;

9.  debite incerte;

10. cheltuielile declarate de către beneficiar, care sunt acoperite de alţi finanţatori sau sponsori nu pot fi acoperite din finanţarea de la ICR, acestea fiind considerate eligibile numai din cofinanţarea asigurată de către beneficiar sau partener;

11. cheltuielile excesive sau nerezonabile;

12. aporturile în natură nu pot fi acoperite din finanţarea de la ICR, acestea fiind considerate eligibile numai din cofinanţarea asigurată de către beneficiar sau partener.

 10. Plata finanţării

Finanţarea nerambursabilă a proiectelor se aprobă pentru întreaga perioadă de desfăşurare a acestora şi se asigură anual, în lei, potrivit contractului de finanţare.
Finanţarea din partea ICR se acordă în 1-3 tranşe.  Numărul şi valoarea tranşelor se stabilesc  prin contractul de finanţare, conform graficului de finanţare.

Prima tranşă se acordă după semnarea contractului de finanţare şi este în procent de până la 70% din valoarea finanţării. Valoarea primeitranşe reprezintă totalul cheltuielilor estimate, de către beneficiar, a fi efectuate până la data depunerii raportului privind utilizarea tranşei (raportul intermediar).

Următoarea tranşă se acordă după depunerea şi aprobarea unui raport (raportul intermediar) privind cheltuirea tranşei anterioare din finanţare.  Valoarea acestei tranşe, împreună cu valoarea primei tranşe, nu pot să depăşească 85% din valoarea finanţării. Tranşa intermediară este menită a acoperi cheltuielile realizate de către beneficiar între data depunerii raportului privind utilizarea primei tranşe (raportul intermediar) şi data raportului final. Plata tranşei intermediare se face după depunerea şi aprobarea raportului privind utilizarea primei tranşe.

Tranşa finală nu poate fi mai mică de  15 % din valoarea finanţării. Plata tranşei finale se va face după încheierea activităţilor proiectului şi după depunerea şi aprobarea raportului final. Tranşa finală se acordă pe baza justificării tranşei intermediare şi a sumelor avansate de beneficiar în contul tranşei finale (reprezintă un decont al cheltuielilor efectuate în avans de către beneficiar în contul finanţării).

31 octombrie 2012 este termenul maxim de depunere a raportului pentru justificarea modului de utilizare a finanţării plătite de ICR în 2012, şi nejustificată pana la această dată. În caz contrar, sumele plătite dar nejustificate până la aceasta dată vor trebui returnate la ICR.

În perioada noiembrie-decembrie 2012, ICR nu poate plăti nicio tranşă din finanţare reprezentând o plată în avans, ci numai cheltuieli aprobate în urma verificării şi aprobării rapoartelor depuse de beneficiar.

15 octombrie 2013 este termenul maxim de depunere a raportului pentru justificarea modului de utilizare a finanţării plătite de ICR în 2013, şi nejustificată până la această dată. În caz contrar, sumele plătite dar nejustificate până la această dată vor trebui returnate la ICR.

 11. Evaluarea  proiectelor

Finanţarea se acordă proiectelor câştigătoare în urma unui concurs public de proiecte.

Evaluarea proiectelor se face de către comisii de evaluare constituite din minimum 3 membri, experţi externi şi un reprezentant al ICR, în conformitate cu criteriile din Grila de evaluare (vezi document).

 12. Selecţia  proiectelor

În urma evaluării, se va realiza clasamentul proiectelor, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute.

Vor putea primi finanţare numai proiectele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative, în limita bugetului alocat Programului în anul 2012:

- proiectul a obţinut la evaluare un punctaj total de minimum 75 de puncte;
- există buget disponibil după aprobarea succesivă a proiectelor, în ordinea clasamentului;
- în caz de punctaje egale, în scopul departajării, poate primi finanţare propunerea de proiect cu bugetul mai mic;
- în cazul în care mai multe propuneri de proiect ale aceluiaşi solicitant întrunesc condiţiile de acordare a finanţării, poate primi finanţare o singură propunere, cea care a obţinut punctajul mai mare.

 13. Contestaţii

Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei. Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

14. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile menţionate în acest Regulament vor fi excluse din competiţie.

15. Detalii complete privind finanţarea proiectelor găsiţi în formatul standard al contractului de finanţare (vezi document).

16. Documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nu vor fi înapoiate solicitantului.

17. Pentru informaţii suplimentare va rugăm să ne scrieţi la cantemir@icr.ro.

Descarcă Regulament